بر اساس یک تحقیق جدید، دستورالعمل های استاندارد می توانند تجویز بیش از حد مواد افیونی را مهار کنند

محققان بررسی کردند که آیا اجرای دستورالعمل های استاندارد تجویز مواد افیونی بر الگوی تجویز درد حاد پس از جراحی چشم تأثیر میگذارد.

آنها 5349 عمل جراحی را قبل و بعد از ایجاد دستورالعمل ها تجزیه و تحلیل کردند.

پس از دستورالعملهای استاندارد، نسبت بیماران با تجویز مواد افیونی از 4.4% به 3% کاهش یافت.

میاگین معادل مورفین خوراکی از 93 به 42 کاهش یافته است.

به طور کلی، 90% از نسخه های قبل اط دستورالعمل ها و 48% از نسخه ها بعد از دستورالعمل ها به این یافته ها پایبند نبودند.

این مطالعه نتیجه گرفت که دستورالعمل های استاندارد تجویز مواد افیونی می توانند به کاهش تجویز تجویز بیش از حد مواد افیونی پس از جراحی چشم کمک کنند.